Aktualności

Jak wygląda rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy? (aktualizacja: 2019)

Dodano 12 sierpnia 2011 przez

Aktualizacja 2019 rok:

 1. W 2016 roku została zniesiona opłata recyklingowa. Nie trzeba jej już opłacać.
 2. W 2015 roku zniesiono obowiązek składania wniosku VAT-25, a w efekcie również uiszczania opłaty skarbowej. Wyjątek: sprowadzenie pojazdu, którego nabycie stanowi WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). W tym przypadku przedsiębiorca musi zgłosić ten fakt poprzez formularz VAT-23 (VAT-25 nie jest już wystawiany).

 

Sprowadziłeś samochód z zagranicy? Pamiętaj, że jego rejestracja wygląda nieco inaczej, niż tego zakupionego w Polsce i posiadającego polskie tablice rejestracyjne. Z autoDNA prześledzisz dokładnie procedurę krok po kroku.

Niezbędne są następujące dokumenty:

 1. wniosek o zarejestrowanie pojazdu (formularz znajdziesz na stronie autoDNA w zakładce „Poradnik kupującego” – „Jakie dokumenty są Ci potrzebne?”).
  Formularz otrzymasz także w siedzibie urzędu,
 2. dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, rachunek, faktura VAT, umowa zamiany, darowizny, dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 3. dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający rejestrację (wyrejestrowanie) pojazdu za granicą,
 4. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 5. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z uprawnionej stacji kontroli pojazdów lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
 6. potwierdzenie opłaty za tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeżeli nie została wydana) oraz naklejkę kontrolną na szybę,
 7. dowód uiszczenia opłaty za wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju, czyli tzw. opłaty ekologicznej (na dowodzie wpłaty musi znaleźć się numer nadwozia VIN samochodu).

W odniesieniu do pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej:

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Polski lub faktura z wykazaną kwotą akcyzy – w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami,
 • wystawione przez Urząd Skarbowy zaświadczenie VAT-25, które potwierdza opłacenie podatku VAT (jeśli kupiliśmy auto w cenie netto) lub brak takiego obowiązku (nie obejmuje właścicieli zgłaszających do pierwszej rejestracji przyczepy, naczepy i ciągniki rolnicze).

W odniesieniu do pojazdów sprowadzonych z państw spoza UE:

 • dowód odprawy celnej (do której musisz zgłosić samochód w ciągu 5 dni od przekroczenia granicy) lub zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej – w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami.

Ponadto wnioskodawca przedstawia do wglądu:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego, paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca, wypis z rejestru sądowego (KRS) oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i potwierdzoną przez Urząd Skarbowy umowę spółki w przypadku przedsiębiorcy, który nie posiada osobowości prawnej),
 • pisemne upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji oraz jej dowód osobisty w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Pamiętaj także, aby dołączyć do wniosku dokumenty sporządzone w języku obcym (tj. dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, dokumenty dotyczące homologacji pojazdu) wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wykazy niezbędnych do rejestracji pojazdu dokumentów są umieszczane na stronach internetowych urzędów. W większości przypadków wnioskodawca okazuje oryginały dokumentów, a pracownicy Urzędu sporządzają potrzebne im kopie. W niektórych urzędach osoba rejestrująca pojazd jest obowiązana wykonać kserokopie na własną rękę. Warto zatem, przed udaniem się do urzędu, zajrzeć na jego stronę internetową, aby przekonać się, jak wygląda procedura rejestracji i w jakiej formie powinny być dostarczone dokumenty.

Wysokość opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz typu tablic rejestracyjnych. Zasadniczo opłaty przy rejestracji pojazdu sprowadzanego z zagranicy są takie same jak te uiszczane przy rejestracji pojazdu zakupionego w kraju. Dodatkowo pobierana jest opłata za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji. Wpłaty można dokonać w kasie lub na konto bankowe właściwego urzędu.

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Po złożeniu wniosku i kompletu dokumentów organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu (tzw. rejestracja z urzędu) na okres 30 dni, podczas których Urząd zamawia dowód rejestracyjny (i kartę pojazdu) w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Właściciel pojazdu umieszcza zalegalizowane tablice rejestracyjne na pojeździe i otrzymuje pozwolenie czasowe, które jest dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu. Przed upływem wyznaczonego terminu rejestrujący pojazd ma obowiązek wymienić pozwolenie czasowe na dowód rejestracyjny.

Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *