Regulamin

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.autodna.pl prowadzony jest przez spółkę AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349742; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN; NIP: 5492391545; REGON: 121164104; adres poczty elektronicznej: kontakt@autodna.pl.

1.2.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

1.3.Definicje:

1.3.1.BLOG – Usługa Elektroniczna, blog internetowy dostępny w Serwisie Internetowym i związany z jego tematyką.

1.3.2.DIGITAL VIRGO – podmiot sprawujący obsługę techniczną nad Usługami Elektronicznymi świadczonymi za pośrednictwem SMS – spółka DIGITAL VIRGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Towarowa 28 budynek Generation Park Z; 00-839 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253675; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł (w całości wpłacony); NIP: 527-23-17-216; REGON: 016750310; adres poczty elektronicznej: info@avantis.pl; numer telefonu: (+48) 022 312-1000 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.3.3.DOTPAY – spółka DOTPAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 72; 30-552 Kraków) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony); NIP: 6342661860; REGON: 016750310; adres poczty elektronicznej: biuro@dotpay.pl; numer telefonu: (+48) 12 6882600 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), obsługująca płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu http://www.dotpay.pl/.

1.3.4.INFORMACJA SKRÓCONA; IS – Usługa Elektroniczna, informacja skrócona uzyskiwana przed udostępnieniem Raportu i dotycząca zakresu informacji lub zdarzeń dotyczących Pojazdu możliwych do uzyskania w ramach Raportu. Informacja taka zawiera stwierdzenie o dostępności, braku dostępności lub ilości informacji oraz zdarzeń w wybranym Raporcie oraz koszt Raportu. IS nie zawiera jednak samej informacji lub szczegółów zdarzeń dotyczących Pojazdu.

1.3.5.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964 Nr 16, poz. 93 z późn zm.).

1.3.6.KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.

1.3.7.NUMER VIN – unikalny numer identyfikacyjny właściwy dla danego pojazdu mechanicznego, składający się z maksymalnie 17 znaków (liter i cyfr) (Vehicle Identification Number).

1.3.8.OPINIE I KOMENTARZE – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii i komentarzy pod wpisami na Blogu.

1.3.9.PAYPAL – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (adres siedziby: 5. Kondygnacja, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) obsługująca płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu http://www.paypal.pl/.

1.3.10.POJAZD – pojazd mechaniczny posiadający Numer VIN wskazany przez Usługobiorcę.

1.3.11.RAPORT – Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu informacji i zdarzeń o Pojeździe w postaci elektronicznego raportu. Zakres informacji i zdarzeń podany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu przez Usługobiorcę Informacji Skróconej.

1.3.12.REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.3.13.SERWIS INTERNETOWY - Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.autodna.pl.

1.3.14.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.15.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem.

1.3.16.USŁUGODAWCA – spółka AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349742; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN; NIP: 5492391545; REGON: 121164104; adres poczty elektronicznej: kontakt@autodna.pl.

1.3.17.Usługodawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad z zastrzeżeniem zapisów zawartych w regulaminie

1.3.18.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

1.3.19. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1.W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Blog, Informacja Skrócona, Konto, Opinie, Komentarz, Raport oraz Newsletter.

2.1.1.Blog - korzystanie z Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego oznaczonej Blog.

2.1.2.Informacja Skrócona – skorzystania z IS możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) podaniu na stronie Serwisu Internetowego w zakładce dotyczącej IS Numeru VIN Pojazdu (2) oraz kliknięciu pola „Sprawdź VIN” lub „Potwierdź VIN”.

2.1.3.Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza rejestracji (2) oraz kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia na Raport.

2.1.4.Opinie i Komentarze – korzystanie z Opinii i Komentarzy możliwe jest po przejściu do odpowiedniej strony Serwisu Internetowego z wpisem na Blogu, pod którym dostępny jest moduł Opinii i Komentarzy. Aby dodać opinię, ocenę lub komentarz pod wpisem na Blogu Sprzedawcy niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię oraz adres poczty elektronicznej.

2.1.5.Raport – skorzystanie z Raportu możliwe jest po uprzednim uzyskaniu Informacji Skróconej. Po uzyskaniu IS Usługobiorca wybiera jeden lub więcej dostępnych rodzajów Raportu. Udostępnienie wybranych Raportów następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia Raportu (2) kliknięciu pola „Zapłać teraz”oraz (3) dokonaniu płatności. W formularzu zamówienia Raportu niezbędne jest podanie numeru VIN Pojazd.

2.1.6Newsletter - korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i możliwe jest po podaniu w boxie dotyczącym Newslettera widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji, a następnie potwierdzenia w nowo otwartym pop-upie zapisu na Newsletter i ponownego kliknięcia pola akcji. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

2.1.7Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.

2.2.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1.Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2.Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

2.3.3.Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies.

2.4.Blog, Informacja Skrócona, Konto oraz Opinie i Komentarze świadczone są nieodpłatne.

2.5.Udostępnianie Raportów jest odpłatne – cena Raportu podana jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu przez Usługobiorcę Informacji Skróconej - ceny Raportów podane są w złotych polskich lub euro. Cena ta jest ceną łączną wraz z podatkami i wszelkimi innymi opłatami.

2.6.Blog, Konto oraz Opinie i Komentarze świadczone są przez czas nieoznaczony. Informacja Skrócona oraz Raport mają charakter jednorazowy i ulegają rozwiązaniu z chwilą udostępnienia IS albo Raportu.

3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE RAPORTU

3.1.Koszt Raportu oraz rodzaje dostępnych Raportów podane są każdorazowo dla danego Pojazdu na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu Informacji Skróconej. Do udostępnienia Raportu niezbędne jest uprzednie uzyskanie przez Usługobiorcę IS.

3.2.Raport ma charakter jedynie pomocniczy (dodatkowy) i nie powinien stanowić jedynej podstawy decyzji o zawarciu albo nie zawarciu umowy sprzedaży Pojazdu przez Usługobiorcę. W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do pochodzenia Pojazdu, jego przebiegu lub historii należy je zweryfikować z odpowiednimi organami państwa lub osobami trzecimi udzielającymi pomocy w tym zakresie. Usługodawca zaleca w każdym wypadku (nawet mimo braku wątpliwości) kontakt z powyższymi organami i osobami trzecimi celem weryfikacji Pojazdu przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy sprzedaży.

3.3.Informacje i zdarzenia o Pojazdach udostępniane w ramach Raportu pochodzą ze źródeł zewnętrznych względem Usługodawcy. Rola Usługodawcy ogranicza się w tym wypadku jedynie do ich udostępnienia Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości powyższych informacji i zdarzeń o Pojazdach.

3.4.Usługobiorca przyjmuje do wiadomości fakt, iż usługodawca zbiera dane z wielu źródeł w celu wykorzystania ich w Raporcie. Zebrane dane mogą duplikować błędy i zawierać niepełne informacje. Usługobiorca rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nie wszystkie informacje mogą być dostępne, kompletne i poprawne. Informacje na raporcie mają jedynie charakter pomocniczy. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i rozumie, że informacje zawarte w raporcie nie mogą jednoznacznie określać stanu faktycznego pojazdu, a odpowiedzialność i decyzja o zakupie pojazdu należy do usługobiorcy. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, co do poprawności danych i kompletności Raportu.

3.5.Zakres informacji i zdarzeń o Pojazdach udostępniany w ramach Raportu to zakres maksymalny – zależny od egzemplarza Pojazdu, jego producenta, modelu, roku i miejsca produkcji oraz marki - Usługobiorca jest każdorazowo informowany przed udostępnieniem z Raportu w ramach Informacji Skróconej o zakresie i ilości dostępnych informacji lub zdarzeń ewentualnie o braku dostępności. Na podstawie Informacji Skróconej Usługobiorca podejmuje decyzję co do udostępnienia Raportu oraz jego rodzaju albo rezygnuje z jego udostępnienia.

3.6.Zasady udostępniania Raportu poprzez wysłanie wiadomości SMS:

3.6.1.Obsługę techniczną związaną z udostępnianiem Raportu poprzez wysłanie wiadomości SMS sprawuje Digital Virgo.

3.6.2.Numery i treści SMS do udostępnienia Raportu:

3.6.2.1.Raport Sms_KR - należy wysłać wiadomość SMS o treści: „VIN.U.Numer VIN Pojazdu” na numer 7655.

3.6.2.2.Raport Sms_UST - należy wysłać wiadomość SMS o treści: „VIN.Numer VIN Pojazdu” na numer 7655.

3.6.3.W wypadku udostępnienia Raportu poprzez wysłanie wiadomości SMS tylko SMS o poprawnie wpisanej treści i wysłany na poprawny numer uprawnia Usługobiorcę do otrzymania wybranego Raportu.

3.6.4.W wypadku wysłania wiadomości SMS o poprawnie wpisanej treści i na poprawny numer Usługobiorca w terminie do 5 minut od chwili wysłania wiadomości SMS otrzymuje bezpłatnie zwrotną wiadomość SMS z gotowym Raportem - Raport Sms_KR lub Sms_UST – w zależności od rodzaju wybranego Raportu. Jednorazowy kod SMS uprawniający do udostępnienia Raportu jest ważny przez 48 godzin od chwili jego otrzymania.

3.6.5.Opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to SMS zawierający nieprawidłowo wpisaną treść lub SMS wysłany na nieprawidłowy numer.

3.6.6.Raport SMS_KR oraz Raport SMS_UST dostępne są dla użytkowników sieci Orange; Tmobile; Plus; Play; Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).

W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (tzw. fraudów) wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów z jednego numeru telefonu w ciągu jednej doby. Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany numer, SMS-ów o wartości nie przekraczającej 100 zł netto. SMSy wysłane ponad wskazaną w zdaniu poprzednim kwotę uznawane będą za tzw. fraudy i Usługobiorca nie otrzyma na ich podstawie jednorazowego kodu dostępu do Raportu udostępnianego poprzez wysłanie wiadomości SMS.

3.6.7.Opis produktu cyfrowego:

Produkt oferowany przez AUTODNA Sp. z o.o. poprzez stronę autoDNA

3.6.7.1.Główne cechy: Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu informacji i zdarzeń o Pojeździe w postaci elektronicznego raportu. Zakres informacji i zdarzeń podany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu przez Usługobiorcę Informacji Skróconej.

3.6.7.2.Cena łączna: Cena udostępniana jest użytkownikowi po uzyskaniu Informacji Skróconej IS

3.6.7.3.Funkcjonalność:

Język: Polski

Typ pliku:pdf

Rozmiar: Rozmiar uzależniony jest od ilości informacji znajdujących się w raporcie

Rodzaj dostępu: pobranie

Warunki dostępu: nieograniczone koszystanie na własny użytek, zakaz tworzenia kopii lub reprodukcji.

Ograniczenia: brak

3.6.7.4.Interoperacyjność:

Sprzęt i oprogramowanie:Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1.Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1.Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY - możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie Serwisu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl/.

4.1.2.Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Paypal (https://www.paypal.com/pl)

4.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem online przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

4.3. Rozliczenia transakcji PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayPal.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5.1.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5.2.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony o charakterze ciągłym (np. Konto):

5.2.1.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia z formularza kontaktowego na stronie https://support.autodna.pl/kontakt lub też pisemnie na adres Usługodawcy.

5.2.2.Usługodawca może wypowiedzieć umowę w wypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa wygasa w tym wypadku po upływie 5 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5.2.3.Usługodawca może wypowiedzieć umowę z powodu zamknięcia Serwisu Internetowego lub zaprzestania świadczenia Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony o charakterze ciągłym. Umowa wygasa w tym wypadku po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych:

6.1.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z formularza kontaktowego na stronie https://support.autodna.pl/kontakt lub też pisemnie na adres Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6.1.2.Reklamacja, prosimy aby zawierała co najmniej: imię i nazwisko Usługobiorcy; adres do korespondencji; opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. W wypadku gdy reklamacja dotyczy Raportu dodatkowo (gdy dane są dostępne): data zakupu Raportu; data płatności za zakupiony Raport; rodzaj zakupionego Raportu oraz kwota transakcji.

6.1.3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

6.2.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem SMS:

6.2.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem SMS w przypadku nie otrzymania SMS-a należy składać do Digital Virgo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@digitalvirgo.pl lub pod numerem infolinii: 22 312 18 52. Dla pozostałych przypadków (np. błędny kod dostępu) zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6.1. Regulaminu.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

7.2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1; (2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

8. DANE OSOBOWE

8.1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

9. PRAWA AUTORSKIE

9.1.Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w Serwisie Internetowym chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy zgodnie z ustawą o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

9.2.Usługobiorca może przeglądać materiały publikowane w Serwisie Internetowym, w tym w ramach świadczonych Usług Elektronicznych, a także pobierać pojedyncze kopie tych materiałów, w granicach dozwolonych prawem, wyłącznie do użytku osobistego.

9.3.Zabronione jest wykorzystywanie treści i znaków graficznych zamieszczonych w Serwisie Internetowym w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie lub przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3.Zmiany w regulaminie:

10.3.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.3.2.Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego i korzystających z Serwisu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, którzy mają w takim wypadku prawo korzystać z Serwisu Internetowego na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.4.Rozstrzyganie sporów: spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.