Regulamin serwisu

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.autodna.pl prowadzony jest przez spółkę AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349742; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł; NIP: 5492391545; REGON: 121164104; adres poczty elektronicznej: kontakt@autodna.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 350 01 28 (koszt połączenia standardowy – jak za zwykłe połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora) oraz chat i formularz kontaktowy dostępne na stronach Serwisu Internetowego

1.2.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem lub osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

1.3.Definicje:

1.3.1.BLOG – Usługa Elektroniczna, blog internetowy dostępny w Serwisie Internetowym i związany z jego tematyką.

1.3.2.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.3.3.PRZELEWY24 – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.000,00 zł, w całości opłaconym oraz wpisana rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, adres poczty elektronicznej: serwis@przelewy24.pl; numer telefonu: +48 61 642 93 44 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), obsługująca płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu http://www.przelewy24.pl.

1.3.4.INFORMACJA SKRÓCONA; IS – Usługa Elektroniczna, informacja skrócona uzyskiwana przed udostępnieniem Raportu i dotycząca zakresu informacji lub zdarzeń dotyczących Pojazdu możliwych do uzyskania w ramach Raportu. Informacja taka zawiera stwierdzenie o dostępności, braku dostępności lub ilości informacji oraz zdarzeń w wybranym Raporcie oraz koszt Raportu. IS nie zawiera jednak samej informacji lub szczegółów zdarzeń dotyczących Pojazdu.

1.3.5.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964 Nr 16, poz. 93 z późn zm.).

1.3.6.KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.

1.3.7.NUMER VIN – unikalny numer identyfikacyjny właściwy dla danego pojazdu mechanicznego, składający się z maksymalnie 17 znaków (liter i cyfr) (Vehicle Identification Number).

1.3.8.OPINIE I KOMENTARZE – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii i komentarzy dotyczących Raportów oraz pod wpisami na Blogu.

1.3.9.PAYPAL – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (adres siedziby: 5. Kondygnacja, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) obsługująca płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu http://www.paypal.pl/.

1.3.10.POJAZD – pojazd mechaniczny posiadający Numer VIN wskazany przez Usługobiorcę.

1.3.11.REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.3.12.SERWIS INTERNETOWY - Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.autodna.pl.

1.3.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.14.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem.

1.3.15.USŁUGODAWCA – spółka AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349742; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł; NIP: 5492391545; REGON: 121164104; adres poczty elektronicznej: kontakt@autodna.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 350 01 28 (koszt połączenia standardowy – jak za zwykłe połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora) oraz chat i formularz kontaktowy dostępne na stronach Serwisu Internetowego

1.3.16.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

1.3.17.PAYU – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 7 789 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495, REGON 300523444, adres poczty elektronicznej do kontaktu: pomoc@payu.pl, obsługująca płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu http://www.payu.pl.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1.W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Blog, Informacja Skrócona, Konto, Opinie, Komentarz, Raport oraz Newsletter.

2.1.1.Blog - korzystanie z Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego oznaczonej Blog lub Aktualności (zakładka jest dostępna pod adresem internetowym: https://www.autodna.pl/blog/) . Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności. Osoba korzystająca z Bloga ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową.

2.1.2.Informacja Skrócona – skorzystania z IS możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) podaniu na stronie Serwisu Internetowego w zakładce dotyczącej IS Numeru VIN Pojazdu (2) oraz kliknięciu pola „Sprawdź VIN” lub „Potwierdź VIN”.

2.1.3.Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza rejestracji (2) oraz kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest także w trakcie składania zamówienia na Raport lub po uzyskaniu Informacji Skróconej.

2.1.4.Opinie i Komentarze – korzystanie z Opinii i Komentarzy możliwe jest w następujący sposób:

2.1.4.1.w przypadku Bloga – po przejściu do strony z wpisem na Blogu, pod którym dostępny jest moduł Opinii i Komentarzy. Aby dodać komentarz pod wpisem na Blogu niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię oraz adres poczty elektronicznej oraz treść komentarza;

2.1.4.2.w przypadku Raportów –aby dodać opinię lub ocenę dotyczące Raportu niezbędne jest wypełnienie formularza udostępnionego za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Usługobiorcę po zakupie Raportu na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W formularzu konieczne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię oraz adres poczty elektronicznej, wybór rodzaju ocenianego Raportu z dostępnych w formularzu oraz dodanie treści opinii, w tym oceny za pomocą dostępnych w formularzu gwiazdek lub liczb.

2.1.5.Raport – skorzystanie z Raportu możliwe jest po uprzednim uzyskaniu Informacji Skróconej. Po uzyskaniu IS Usługobiorca wybiera jeden lub więcej dostępnych na stronie Serwisu Internetowego rodzajów Raportu. Udostępnienie wybranych Raportów następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia Raportu (2) kliknięciu pola „Kup i zapłać teraz” oraz (3) dokonaniu płatności. W formularzu zamówienia Raportu niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru VIN Pojazd. Wypełnienie formularzu zamówienia Raportu wymaga zalogowania się na swoje Konto w Serwisie Internetowym, a w przypadku jego braku możliwe jest utworzenie Konta w trakcie składania zamówienia i zalogowanie się na nie.

2.1.6Newsletter - korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i możliwe jest po podaniu w boxie dotyczącym Newslettera widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji, a następnie potwierdzenia w nowo otwartym pop-upie zapisu na Newsletter i ponownego kliknięcia pola akcji. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

2.1.7Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.

2.2.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1.Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2.Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safarii.

2.3.3.Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies.

2.3.4.Włączona obsługa skryptów JavaScript w twoje przeglądarce.

2.4.Blog, Newsletter Informacja Skrócona, Konto oraz Opinie i Komentarze świadczone są nieodpłatnie.

2.5.Udostępnianie Raportów jest odpłatne – cena Raportu podana jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu przez Usługobiorcę Informacji Skróconej - ceny Raportów podane są w zależności od wybranej wersji językowej strony Serwisu Internetowego - w złotych polskich, euro, forintach węgierskich, lejach rumuńskich lub w koronach czeskich. Cena ta jest ceną łączną wraz z podatkami i wszelkimi innymi opłatami.

2.6.Blog, Konto oraz Opinie i Komentarze świadczone są przez czas nieoznaczony. Informacja Skrócona oraz Raport mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą udostępnienia IS albo Raportu.

3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE RAPORTU

3.1.Koszt Raportu oraz rodzaje dostępnych Raportów podane są każdorazowo dla danego Pojazdu na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu Informacji Skróconej. Do udostępnienia Raportu niezbędne jest uprzednie uzyskanie przez Usługobiorcę IS.

3.2.IS i Raport ma charakter pomocniczy (dodatkowy) i nie powinien stanowić jedynej podstawy decyzji o zawarciu albo nie zawarciu umowy sprzedaży Pojazdu przez Usługobiorcę. W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do pochodzenia Pojazdu, jego stanu faktycznego, w tym przebiegu lub historii Usługodawca stanowczo zaleca je zweryfikować z odpowiednimi organami państwa, właścicielem Pojazdu lub innymi osobami trzecimi udzielającymi pomocy w tym zakresie (np. stacja kontroli pojazdów, ASO – autoryzowana stacja obsługi, rzeczoznawca samochodowy). Usługodawca zaleca w każdym wypadku (nawet mimo braku wątpliwości i niezależnie od treści IS i Raportu) kontakt z powyższymi organami i osobami celem weryfikacji Pojazdu przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy sprzedaży.

3.3.Informacje i zdarzenia o Pojazdach udostępniane w ramach IS i Raportu pochodzą ze źródeł zewnętrznych i niezależnych względem Usługodawcy. Rola Usługodawcy polega na ich udostępnieniu Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego w ramach IS i Raportu i zgodnie ze stanem tych źródeł dostępnym dla Usługodawcy na moment udostępnienia IS i Raportu. Usługodawca nie jest co do zasady uprawniony do samodzielnego: wprowadzania, uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania informacji i zdarzeń o Pojazdach – zmiany w tym zakresie wymagają dokonania zmiany przez źródło danych lub współpracy ze źródłem danych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają Usługodawcy lub nakładają na niego obowiązek dokonania takich zmian. W razie zauważenia nieprawidłowości lub otrzymania w tym zakresie zgłoszenia lub reklamacji Usługodawca podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie możliwych nieprawidłowości poprzez kontakt ze źródłem kwestionowanych informacji i zdarzeń.

3.4.Usługodawca zbiera dane z wielu zewnętrznych i niezależnych od Usługodawcy źródeł w celu wykorzystania ich do udostępnienia w IS i Raporcie. Źródła, z których Usługodawca zbiera dane korzystają z różnych narzędzi teleinformatycznych, gromadzą one dane w różnym trybie i terminach, a dodatkowo na samo udostępnienie danych w ramach Raportu mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich przekazywaniem w momencie udostępniania Raportu (w tym siła wyższa i poziom jakości usług teletransmisyjnych po stronie źródła danych), co w niektórych przypadkach może powodować niezgodność danych. Z tego powodu Usługodawca wskazuje, że nie wszystkie informacje i zdarzenia o Pojazdach mogą być dostępne, kompletne i poprawne w ramach IS lub Raportu. Informacje w IS i Raporcie mają charakter pomocniczy i nie powinny stanowić jedynej podstawy decyzji o zawarciu albo nie zawarciu umowy sprzedaży Pojazdu przez Usługobiorcę. Usługodawca wskazuje ponadto, że z w/w powodów informacje i zdarzenia o Pojazdach zawarte w IS i Raporcie nie mogą jednoznacznie w każdym przypadku określać stanu faktycznego pojazdu. IS i Raport przedstawia historię pojazdu (informacje i zdarzenia o Pojeździe) ustalaną na podstawie danych z wielu zewnętrznych i niezależnych od Usługodawcy źródeł, aczkolwiek ze wskazanych wyżej powodów historia ta nie musi być zgodna ze stanem faktycznym Pojazdu. Dlatego Usługodawca zaleca w każdym wypadku (nawet mimo braku wątpliwości i niezależnie od treści IS i Raportu) kontakt z odpowiednimi organami państwa, właścicielem Pojazdu lub innymi osobami trzecimi udzielającymi pomocy w tym zakresie (np. stacja kontroli pojazdów, ASO – autoryzowana stacja obsługi, rzeczoznawca samochodowy) celem weryfikacji stanu faktycznego Pojazdu przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy sprzedaży. Decyzja o zakupie danego Pojazdu należy do Usługobiorcy.

3.5.Zakres informacji i zdarzeń o Pojazdach udostępniany w ramach Raportu to dostępny zakres maksymalny dla Usługodawcy na moment udostępnienia Raportu – zależny od egzemplarza Pojazdu, jego producenta, modelu, roku i miejsca produkcji oraz marki - Usługobiorca jest każdorazowo informowany przed udostępnieniem danego Raportu w ramach Informacji Skróconej o zakresie i ilości dostępnych informacji lub zdarzeń ewentualnie o braku dostępności. Na podstawie Informacji Skróconej Usługobiorca podejmuje decyzję co do udostępnienia Raportu oraz jego rodzaju albo rezygnuje z jego udostępnienia.

3.6.Opis produktu cyfrowego - Raportu:

Raport oferowany przez Usługodawcę (AUTODNA Sp. z o.o.) poprzez stronę Serwisu Internetowego autoDNA

3.6.1.Główne cechy Raportu: Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu informacji i zdarzeń o Pojeździe w postaci elektronicznego raportu na podstawie danych pozyskiwanych z wielu zewnętrznych i niezależnych od Usługodawcy źródeł dostępnych w Serwisie Internetowym i zgodnie ze stanem tych źródeł dostępnym dla Usługodawcy na moment udostępnienia Raportu. Zakres informacji i zdarzeń podany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego po uzyskaniu przez Usługobiorcę Informacji Skróconej.

3.6.2.Cena: Cena udostępniana jest Usługobiorcy po uzyskaniu Informacji Skróconej IS na stronie Serwisu Internetowego. O łącznej cenie wraz z podatkami oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest każdorazowo informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania zamówienia przed dokonaniem zakupu Raportu.

3.6.3.Funkcjonalność:

Język: Polski

Typ pliku: pdf

Rozmiar: Rozmiar uzależniony jest od ilości informacji znajdujących się w raporcie

Rodzaj dostępu: pobranie, udostępnienie Raportu następuje niezwłocznie po jego zakupie, nie później niż w ciągu 1 dnia kalendarzowego (standardowo do 5 minut) od momentu otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia płatności od wybranego operatora płatności dostępnego w Serwisie Internetowym.

Warunki dostępu: nieograniczone korzystanie na własny użytek.

Ograniczenia: brak

3.6.4.Interoperacyjność:

Sprzęt i oprogramowanie: Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. W przypadku pobrania Raportu w PDF - czytnik plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader) Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safarii. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1.Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1.Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 - możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie Serwisu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/.

4.1.2.Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Paypal (https://www.paypal.com/pl)

4.2.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem online przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

4.3.Rozliczenia transakcji PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayPal.

4.4.Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że dostarczenie Raportu możliwe jest dopiero po uiszczeniu płatności przez Usługobiorcę.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5.1.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5.2.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony o charakterze ciągłym (np. Konto):

5.2.1.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://support.autodna.pl/kontakt na adres poczty elektronicznej: kontakt@autodna.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1.Niniejszy punkt 6.1 Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Raportów i innych Usług Elektronicznych oraz Serwisu Internetowego.

6.1.1.Reklamacje można składać na przykład poprzez wysłanie wiadomości z formularza kontaktowego na stronie https://support.autodna.pl/kontakt na adres poczty elektronicznej: kontakt@autodna.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź.

6.1.2.Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. W wypadku gdy reklamacja dotyczy Raportu dodatkowo (gdy dane są dostępne i dotyczą reklamacji) Usługodawca zaleca podanie: VIN, nr transakcji, data zakupu Raportu; data płatności za zakupiony Raport; rodzaj zakupionego Raportu oraz kwota transakcji. Wymogi podane wyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.1.3.W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

6.1.4.Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu lub dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia, zrzuty ekranu), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6.1.5.Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

6.2.Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.2.1.Usługodawca wskazuje, że przewidzianą przez prawo odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność świadczenia z umową w przypadku reklamacji treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionej przez konsumenta na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiej treści lub usługi cyfrowej miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu – określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności świadczenia z umową.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem lub osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem pkt. 7.4. Regulaminu), składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: na adres poczty elektronicznej: kontakt@autodna.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź.

7.2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, (b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; (2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

7.3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.4.W przypadku usługi której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta lub osoby fizycznej, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument lub osoba fizyczna do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, która wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.5.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi oraz odpowiednio osobie fizycznej, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta w wypadkach: (1) umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (4) umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta .

7.6.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1.Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

8.2.Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

8.3.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

8.4.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

8.5.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

9. DANE OSOBOWE

9.1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

10. PRAWA AUTORSKIE

10.1.Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w Serwisie Internetowym chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy zgodnie z ustawą o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

10.2.Usługobiorca może przeglądać materiały publikowane w Serwisie Internetowym, w tym w ramach świadczonych Usług Elektronicznych, a także pobierać pojedyncze kopie tych materiałów, w granicach dozwolonych prawem, wyłącznie do użytku osobistego.

10.3.Zabronione jest wykorzystywanie treści i znaków graficznych zamieszczonych w Serwisie Internetowym w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie lub przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

11.1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem. , Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.

11.2.Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.

11.3.Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

11.4.Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

11.5.Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

11.6.Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu rękojmi lub braku zgodności z umową zostaje wyłączona.

11.7.Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

12. OPINIE W SERWISIE INTERNETOWYM

12.1.Usługodawca umożliwia Usługobiorcom wystawianie i dostęp do opinii o Raportach na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

12.2.Wystawienie opinii przez Usługobiorcę możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Raporcie. Formularz ten jest udostępniany za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Usługobiorcę po zakupie Raportu na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.

12.3.Opinia o Raporcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Raportów i przez Usługobiorcę, który dokonał zakupu opiniowanego Raportu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych umów w celu wystawienia opinii o Raporcie.

12.4.Dodawanie opinii przez Usługobiorców nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Usługobiorca dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

12.5.Opinie są udostępniane na stronach Serwisu Internetowego (np. na stronie głównej lub w opisie Raportu).

12.6.Usługodawca zapewnia aby publikowane opinie o Raportach pochodziły od Usługobiorców, którzy zakupili dany Raport. W tym celu Usługodawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od Usługobiorców:

12.6.1.Usługodawca wysyła Usługobiorcom indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Usługobiorca, który dokonał zakupu Raportu w Serwisie Internetowym.

12.6.2.W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Usługodawcy przez innych Usługobiorców lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Usługobiorcy lub czy dany Usługobiorca kupił dany Raport, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Usługobiorcą Serwisu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Raportu.

12.7.Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Usługobiorcy lub czy dany Usługobiorca kupił dany Raport mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.3.Zmiany w regulaminie:

13.3.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany sposobów płatności, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

13.3.2.Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

13.3.3.W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy będącego konsumentem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy dotyczące zakupu Raportu.

13.3.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

13.4.Rozstrzyganie sporów: spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Załącznik do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

AUTODNA Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 128/152; 94-104 Łódź
kontakt@autodna.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Archiwum:

  1. Regulamin obowiązujący do 25.02.2023 r. dostępny jest pod tym linkiem

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.