autoDNA radzi
pcc 3 grafika

Jak wypełnić PCC 3 – opłata skarbowa za samochód

7 marca 2022

Zakup samochodu w oparciu o fakturę VAT nie zawsze jest możliwy. Kiedy sprzedającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wymagane jest sporządzenie umowy sprzedaży. Ta z kolei pociąga za sobą konieczność wypełnienia deklaracji PCC 3 i zapłaty podatku.

 

Co to jest podatek PCC 3?

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych, który uiszcza się wówczas, kiedy nie ma przesłanek do zastosowania podatku VAT. Sam PCC może dotyczyć różnych transakcji – nie tylko zakupu samochodu, ale też między innymi nabycia nieruchomości czy zawarcia umowy spółki.

Warto na początek doprecyzować pojęcia:

 • PCC – jest to podatek od czynności cywilnoprawnych.
 • PCC 3 – to formularz służący do tego, by zadeklarować wysokość podatku.
 • opłata skarbowa za samochód – nie do końca poprawne, jednak dość powszechnie określenie to utożsamiane jest z podatkiem PCC.

W zależności od przedmiotu umowy wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych może się różnić. Przy zakupie pojazdu PCC wynosi 2% wartości przedmiotu transakcji.

Istotne jest, by pamiętać, że chodzi tu o wartość rynkową samochodu – ewentualne zaniżenie kwoty na umowie NIE SPRAWI, że podatek do zapłaty będzie mniejszy. Urząd Skarbowy może zakwestionować deklarację PCC 3, jeśli uzna, że wyliczona stawka PCC jest zbyt niska.

Niestety zależność ta nie ma zastosowania w drugą stronę – jeśli kwota na umowie jest wyższa od rynkowej wartości przedmiotu transakcji, kupujący zobowiązany jest do zapłaty PCC w wysokości proporcjonalnej do kwoty z umowy.

 

Kto musi płacić, a kto jest zwolniony z opłaty skarbowej za samochód?

Obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży samochodu spoczywa na kupującym. Po jego stronie znajduje się złożenie deklaracji PCC 3 i uiszczenie należnej kwoty na konto Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Nie zawsze jednak płaci się PCC. Są sytuacje, w których deklaracja oraz uiszczenie opłaty skarbowej za samochód nie jest konieczne:

 • Kiedy zakup udokumentowany jest fakturą VAT, a nie wynika z umowy kupna-sprzedaży – wówczas nie płaci się PCC, ponieważ w cenie zakupu wliczony już jest podatek VAT. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku zakupu samochodu od firmy, np. komisu (o ile samochód jest jego własnością) czy dilera. Popularna wśród handlarzy faktura VAT marża również zwalnia z obowiązku złożenia PCC 3!
 • Kiedy wartość rynkowa samochodu wynosi poniżej 1000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych nie uiszcza się.
 • Przy zakupie samochodu za granicą – w takiej sytuacji, po przywiezieniu pojazdu do Polski a przed jego zarejestrowaniem, należy opłacić akcyzę.
 • Gdy pojazd na własne potrzeby kupuje osoba niepełnosprawna, posiadająca stosowne orzeczenie (o niepełnosprawności w stopniu lekkim jeśli ta dotyczy narządów ruchu bądź o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – bez względu na rodzaj schorzenia).

W powyższych przypadkach nie płaci się PCC. Co natomiast wówczas, gdy nabywca samochodu zapomni złożyć deklarację lub przekroczy 14-dniowy termin na wniesienie opłaty? Są dwie możliwości.

 

Jakie sankcje grożą za niezapłacenie PCC 3?

Jeżeli osoba, która kupiła samochód, sama złoży oświadczenie (tzw. czynny żal), w którym przyzna się do popełnionego błędu i zadeklaruje wolę wypełnienia zobowiązania, konsekwencje nie będą dotkliwe. Nie uniknie oczywiście zapłaty PCC – w tym przypadku powiększonego o ustawowe odsetki (te nie będą jednak duże). Aby ten wariant miał zastosowanie, konieczne jest szybkie działanie – zanim w Urzędzie Skarbowym rozpocznie się postępowanie w sprawie braku zapłaty.

Inaczej rzecz wygląda, kiedy to Urząd Skarbowy upomni się o nieuregulowaną należność. W takim przypadku trzeba niestety spodziewać się kary, której granice uzależnione są od wysokości płacy minimalnej w danym roku. Może wynosić od 1/10 miesięcznej płacy minimalnej do nawet jej 20-krotności, co – w przypadku 2022 r. – oznacza kwotę od 301 do nawet 60.200 zł. Nie warto ryzykować, tym bardziej że termin przedawnienia zobowiązania to aż 5 lat.

 

W jaki sposób zapłacić podatek od kupna samochodu?

W obecnych czasach najłatwiej podatek od zakupu samochodu opłacić przez Internet, wypełniając deklarację PCC 3 online. Można także wybrać tradycyjną drogę i udać się do Urzędu Skarbowego osobiście. Zwykle jednak nie ma takiej konieczności i większość osób z radością przyjmuje możliwość uniknięcia wizyty w niezbyt lubianej „skarbówce”.

 

Tradycyjny sposób opłaty podatku za samochód

Aby opłacić PCC za zakup samochodu metodą tradycyjną, konieczny będzie formularz PCC 3 w papierowej formie. Można pobrać go z Internetu w postaci gotowej do druku. Można też uzyskać deklaracje do wypełnienia na miejscu podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym. Co istotne, może to być dowolny urząd, nie tylko ten właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika.

Następnym krokiem jest fizyczne złożenie deklaracji w US – będąc w urzędzie, można zrobić to osobiście. Istnieje także możliwość, aby wypełniony formularz PCC 3 przesłać pocztą.

Na koniec pozostaje już tylko dokonanie opłaty PCC. Ponownie drogi są dwie. Można wpłacić gotówkę w kasie urzędu lub dokonać przelewu na wskazany numer konta.

 

Sposób opłaty podatku w formie on – line

Opłacenie PCC online jest jeszcze łatwiejsze. Nie trzeba w tym celu wychodzić z domu. Można zrobić to w dowolnym momencie, niezależnie od godzin pracy. Podobnie jak w przypadku tradycyjnej drogi, konieczne będzie wypełnienie formularza PCC 3. Robi się to wygodnie za pośrednictwem Portalu Podatkowego, w którym dostępne są różne e-deklaracje. Aby podpisać formularz PCC 3 online NIE JEST niezbędny podpis elektroniczny. Zamiast niego posłużyć się można informacjami podatkowymi, które wystarczą do „autoryzowania się” w systemie.

Identycznie jak wcześniej, trzeba jeszcze przelać należną kwotę na konto US, do którego składana jest deklaracja. Numer konta znaleźć można na stronie internetowej.

 

Druk PCC 3

Wzór deklaracji PCC 3 nie różni się istotnie od pozostałych dokumentów podatkowych, jego wypełnienie nie powinno więc nikomu nastręczyć trudności. Aktualny wzór – wydrukować lub wypełnić – można w Portalu Podatkowym.

Formularz PCC 3 składa się z kilku części – identycznych zarówno w wersji papierowej, jak i online. Pierwsza – część A – identyfikuje miejsce oraz cel składania deklaracji. Część B poświęcona jest podatnikowi zobowiązanemu do zapłaty. W części C muszą znaleźć się informacje na temat przedmiotu umowy sprzedaży, natomiast w części D wyliczenie wysokości należnego podatku.

Na potrzeby odprowadzania podatku wynikającego z umowy kupna-sprzedaży samochodu część E należy pominąć – dotyczy jedynie umowy spółki. W części F następuje podsumowanie należności, w kolejnych zaś przewidziano miejsce na ewentualne dodatkowe informacje oraz wskazanie liczby załączników PCC-3/A.

Są niezbędne, gdy zobowiązanie podatkowe dotyczy większej liczby osób (np. wtedy, kiedy z umowy wynika, że nabyty pojazd ma współwłaścicieli). Ostatnia część druku PCC 3 to miejsce na podpis składającego lub jego przedstawiciela.

 

deklaracja PCC3 - przykład

deklaracja PCC3 – przykład

 

Jak poprawnie wypełnić druk PCC 3?

Aby łatwo i szybko przygotować formularz PCC 3, warto mieć pod ręką swój egzemplarz umowy nabycia pojazdu.

Zaczynamy od wypełnienia podstawowych informacji – numeru NIP lub PESEL w górnej części dokumentu, następnie daty dokonania czynności (daty sporządzenia umowy, nie daty złożenia druku PCC-3).

 

Część A deklaracji PCC 3: miejsce i cel

W tej części wystarczy wskazać nazwę odpowiedniego Urzędu Skarbowego, a także zaznaczyć opcję – „złożenie deklaracji” jeśli ta przygotowywana jest po raz pierwszy lub „korekta” deklaracji jeśli złożony wcześniej druk PCC 3 wymaga poprawki.

 

Część B formularza: dane podatnika

Część B dotyczy podmiotu umowy, a zatem nabywcy samochodu. Jeżeli pojazd kupiła jedna osoba, w polu 7. należy wskazać „inny podmiot”, a w polu 8. „osobę fizyczną”.

Jeśli zaś samochód ma współwłaścicieli, w polu 7. należy wybrać opcję „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku”. W takim przypadku jeden ze współwłaścicieli wypełnia druk PCC 3, a pozostali PCC-3/A. Informację o dodatkowym druku umieszcza się w części H formularza.

W kolejnych polach części B jest miejsce na dane osobowe oraz adres zamieszkania podatnika – tej sekcji raczej nie trzeba wyjaśniać.

 

Część C: przedmiot umowy

W części C określa się przedmiot transakcji, w polu 21. zaznaczając pierwszą opcję, a w kolejnych „terytorium RP”, chyba że do podpisania umowy doszło poza Polską bądź pojazd w momencie transakcji znajdował się poza granicami kraju.

Istotne znaczenie ma pole 24., w którym opisuje się przedmiot umowy. To miejsce na podstawowe dane takie jak:

 • marka i model pojazdu,
 • pojemność silnika i rodzaj paliwa,
 • rok produkcji,
 • numer rejestracyjny i numer VIN,
 • aktualny przebieg.

Tutaj także powinna pojawić się wzmianka o ewentualnych uszkodzeniach pojazdu, które obniżałyby rynkową wartość pojazdu i wpływały na zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

pcc3 - część C - przyklad

pcc3 – część C – przyklad

 

Część D i F: kwota podatku od zakupu samochodu

W części D należy wskazać kwotę podatku. Jej wyliczenie jest bardzo proste. W polu 27. wpisuje się wynikającą z umowy cenę zakupu, a w polu 28. kwotę podatku (czyli 2% ceny zakupu). Tę samą wartość – jeśli deklaracja dotyczy wyłącznie tej jednej transakcji – przepisujemy w polu 47., a także w polu 54. w części F.

Część E deklaracji PCC 3 należy pominąć, jako że dotyczy wyłącznie umowy spółki.

 

Część G-I: dodatkowe informacje oraz podpis

W większości przypadków nie ma konieczności podawania jakichkolwiek informacji w części G – chyba że kupujący nie jest mieszkańcem Polski.

Analogicznie część H wypełniana jest jedynie wówczas, gdy do umowy nabycia pojazdu wpisani zostali współwłaściciele. W takiej sytuacji należy podać liczbę dołączanych druków PCC-3/A (dwoje współwłaścicieli to jeden formularz PCC 3 i jeden PCC-3/A).

Ostatnim już elementem deklaracji jest jej podpisanie w części I.

Niezależnie od tego, czy osobiście na miejscu czy bez wizyty w urzędzie skarbowym, złożenie PCC 3 jest naprawdę proste, a coraz bardziej powszechne e-deklaracje pozwalają dokonać wielu czynności bez wychodzenia z domu. I choć konieczność opłacenia podatku od zakupu samochodu do najprzyjemniejszych nie należy, to miła niech będzie chociaż świadomość, że nie wiąże się ona z żadnymi dodatkowymi utrudnieniami.

Summary
Jak wypełnić PCC 3 – opłata skarbowa za samochód
Article Name
Jak wypełnić PCC 3 – opłata skarbowa za samochód
Description
Kiedy sprzedającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wymagane jest sporządzenie umowy sprzedaży oraz wypełnienie deklaracji PCC 3.
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo
Ilość komentarzy: 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.